Kraina Delfinka

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy realizację projektu „Kraina Delfinka” współfinansowanego z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.
Celem głównym projektu jest wejście i powrót na rynek pracy 25 osób (w tym 23K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w powiecie olsztyńskim i M. Olsztyn (województwo Warmińsko-Mazurskie) w okresie 01.09.2022 – 31.08.2023 (w tym min. 3 osoby z niepełnosprawnościami i 11 osób z obszaru wiejskiego).

Projekt przewiduje dofinansowanie opieki dzieci do lat 3 (24 opiekunów) w placówce przy ul. Jeziołowicza 21, 10-690 Olsztyn oraz dofinansowanie niani sprawującej opiekę nad dziećmi do lat 3 (1 opiekun) przez okres

od 01.09.2022 do 31.08.2023.

Zapraszamy do udziału w projekcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy należą do następujących grup:

  1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 12 osób,
  2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – 13 osób.

W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowani opiekunowie z niepełnosprawnościami i zamieszkujący na obszarze wiejskim, następnie kwalifikacja do projektu na podstawie kryteriów punktowych:

  • Kryteria formalne:
  • złożone dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny/oświadczenia/zaświadczenia od pracodawcy/zaświadczenia z ZUS/zaświadczenia z UP/PUP – do pobrania poniżej) w terminie od 01.08.2022 r. do 16.08.2022 r. w biurze projektu (Żłobku)
  • Kryteria merytoryczne z przypisanym wagami punktowymi:
  • kryterium płeć 0-50 pkt. – kobieta 50 pkt, mężczyzna 0 pkt.;
  • Kryterium dochód na członka rodziny: do 1000 zł netto – 100 pkt, od 1 000 zł netto do 1500 zł – 50 pkt.; od 1 501 zł netto do 2000 zł netto – 25 pkt.; powyżej 2 000 zł netto 0 pkt.
  • Kryterium rodzina wielodzietna –  50 pkt.

W trakcie rekrutacji uczestnicy projektu będą musieli dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, m. in. zaświadczenia  o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia od pracodawcy/zaświadczenia z ZUS/zaświadczenia z UP/PUP oraz oświadczenia) – zgodnie z regulaminem rekrutacji.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia w procesie rekrutacji.

  1. Regulamin
  2. Dokumenty rekrutacyjne

Dane biura projektu (adres, numer telefonu, adres e-mail) i placówki, w której będzie sprawowana opieka nad dziećmi

Żłobek Delfinek

Ulica: Jeziołowicza 21

10-690 Olsztyn

 Tel.:  739 001 733, 600 483 146, 882 577 814

mail: osrodekporozumienie@wp.plisiakrzy@wp.plk.usowicz@wp.pl 

Celem głównym projektu jest wejście i powrót na rynek pracy 25 osób (23K) sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w powiecie olsztyńskim i M. Olsztyn (województwo Warmińsko-Mazurskie) w okresie trwania projektu. Rezultatem projektu będzie powrót lub wejście na rynek pracy osób, które z powodu braku możliwości zapewnienia opieki osobom zależnym -dzieciom do lat 3, nie mogły w nim uczestniczyć.
Zakładanym efektem realizacji projektu będzie poprawa sytuacji na rynku pracy, zwiększenie aktywności zawodowej oraz umożliwienie podjęcia zatrudnienia wśród uczestników projektu.
Projekt przewiduje sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku Delfinek w Olsztynie i pokrycie kosztów wynagrodzenia niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.
 Wartość całkowita projektu   780 156,12 zł 

UWAGA AKTUALIZACJA!!!

Dodatkowe środki do projektu.

KOLEJNY NABÓR DO PROJEKTU

Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych osób zainteresowanych udziałem w projekcie odbywać się będzie

w dniach 15-19.06.2023 w godzinach 07:00-17:00 w Żłobku Delfinek przy ul. Jeziołowicza 21 w Olsztynie.