„Innowacyjna SP Spręcowo – kreatywni uczniowie”

Projekt „Innowacyjna SP Spręcowo – kreatywni uczniowie” RPWM.02.02.01-28-0083/19

Okres realizacji od: 2020-07-01 do: 2021-06-30 wartość projektu: 421 715,12 zł. Celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 68 uczniów (34K/34M) Szkoły Podstawowej w Spręcowie (umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się Językiem

Angielskim, ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy) poprzez zajęcia dodatkowe oraz stworzenie w SP Spręcowo warunków do nauczania eksperymentalnego, za pomocą narzędzi TIK oraz nabycie kompetencji zawodowych 11 nauczycieli (9K/2M) SP Spręcowo w celu poprawy jakości nauczania SP Spręcowo w ww. obszarach w okresie od 01.07.2020 do 30.06.2021