„Akademia Delfinka”

„AKADEMIA DELFINKA”-24 darmowe miejsca w żłobku

WYNIKI REKRUTACJI

OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH


Bezpłatny żłobek w ramach projektu „Akademia Delfinka”.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa (lista wg. punktacji) znajduje się w Żłobku „Akademia Delfinka” przy ul. Jeziołowicza 21 w Olsztynie.

W przypadku rezygnacji osób zakwalifikowanych, osoby z listy rezerwowej będą informowane na bieżąco o możliwości zakwalifikowania się do projektu – telefonicznie oraz poprzez ogłoszenia na stronie.

Zakwalifikowani do bezpłatnego żłobka w ramach projektu „Akademia Delfinka” zapraszamy do zapoznania się z umową projektową wraz z oświadczeniami.

Umowa-wraz-z-oświadczeniami-dla-uczestników-projektu-Akademia-Delfinka-2019-08-28-1Pobierz


W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
Żłobek Delfinek, Ul. Jeziołowicza 21, 10-687 Olsztyn
Tel. 882-577-814, zlobekdelfinek@wp.pl

REKRUTACJA w ramach projektu Akademia Delfinka- 24 darmowe miejsca w żłobku

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż realizujemy projekt „Akademia Delfinka” współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 10.04 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

Celem głównym projektu jest wejście i powrót na rynek pracy 24 osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 w Olsztynie (województwo Warmińsko- Mazurskie) w okresie trwania projektu. Rezultatem projektu będzie powrót lub wejście na rynek pracy osób, które z powodu braku możliwości zapewnienia opieki osobom zależnym – dzieciom do lat 3,
nie mogły w nim uczestniczyć.

Do bezpłatnego żłobka przyjętych zostanie 24 dzieci. Projekt zakłada sfinansowanie pobytu dzieci w żłobku przez okres jednego roku – począwszy od 01.09.2019 r.


Rekrutacja do projektu rozpocznie się 05.08.2019r. i trwała będzie do 19.08.2019 r.

Dokumenty przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 06:30-16:30 w Przedszkolu Delfin przy ul. Kanta 46 (w związku ze Świętem Wojska Polskiego i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny – rekrutację wydłużamy do 19 sierpnia do 16:30, jednocześnie informujemy, iż w dniach 15 i 16.08 przedszkole będzie zamknięte).

Rekrutacja przebiegnie zgodnie z regulaminem (w poszanowaniu zasady równych szans oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych) .

Wartość projektu: 426 194,61 zł

Okres realizacji projektu: od: 2019-07-01 do: 2020-08-31

Zapraszamy do udziału w projekcie rodziców/opiekunów prawnych dzieci, którzy należą do następujących grup:

 1. osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym
  w rozumieniu ustawy Kodeks pracy. Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się
  w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba, że są zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).
 2. osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 – osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim .
  W sytuacji gdy osoby przebywają na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracują w niepełnym wymiarze czasu, uznawane są również za osoby pracujące.

W pierwszej kolejności do projektu będą przyjmowani opiekunowie
z niepełnosprawnościami i/lub dzieci do lat 3 z orzeczeniem o niepełnosprawności.

 • Kryteria formalne: złożone dokumenty rekrutacyjne (formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami) w terminie od 05.08.2019 r. do 19.08.2019 r. w biurze projektu zgodnie z regulaminem,
 • Kryteria merytoryczne z przypisanym wagami punktowymi:
 • kryterium płeć 0-50 pkt. – kobieta 50 pkt, mężczyzna 0 pkt.;
 • Kryterium dochód na członka rodziny: do 1000 zł netto – 100 pkt, od 1 000 zł netto do 1500 zł – 50 pkt.; od 1 501 zł netto do 2000 zł netto – 25 pkt.; powyżej 2 000 zł netto 0 pkt.
 • Kryterium rodzina wielodzietna – tak 50 pkt.

Maksymalna liczba pkt. w kryteriach merytorycznych: 200 pkt.

Powstanie lista rankingowa uczestników, która obejmie 24 osoby
z najwyższą liczbą punktów. Powstanie również lista rezerwowa wg punktacji – ważna przez cały okres trwania projektu. Osoby z listy rezerwowej będą rekrutowane do projektu w przypadku, rezygnacji
z udziału w projekcie osób zakwalifikowanych. W trakcie rekrutacji uczestnicy projektu będą musieli dostarczyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, m. in. oświadczenie o stopniu niepełnosprawności, oświadczenie o wysokości dochodów oraz inne oświadczenia zgodnie
z regulaminem. Zgodnie z regulaminem, warunkiem zakwalifikowania do otrzymania wsparcia będzie również uzyskanie danych o osobie fizycznej, m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie itd.

Status uczestnika będzie określony dwuetapowo: na etapie rekrutacji
i złożenia formularza rekrutacyjnego oraz na etapie podpisania umowy uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty do pobrania i wypełnienia w procesie Rekrutacji.

 1. Formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniami
 2. Regulamin

Dane teleadresowe biura projektu (adres, numer telefonu, adres
e-mail)

Województwo: warmińsko-mazurskie 

Powiat: Olsztyn, Gmina: Olsztyn 

Miejscowość: Olsztyn

Przedszkole Delfin 
Ulica: Kanta 46 
10-691 Olsztyn

 Tel.:  882 577 814, 600 483 146, 791 001 733

mail:  zlobekdelfinek@wp.plosrodekporozumienie@wp.plisiakrzy@wp.plk.usowicz@wp.pl

Dane adresowe placówki, w której będzie sprawowana opieka nad dziećmi

Żłobek Delfinek

Miejscowość: Olsztyn

Ulica: Jeziołowicza 21

10-687 Olsztyn

 Tel.:  882 577 814, 600 483 146, 791 001 733

mail:  zlobekdelfinek@wp.pl osrodekporozumienie@wp.plisiakrzy@wp.plk.usowicz@wp.pl

Adres strony internetowej projektu/placówki

www.przedszkoledelfin.pl

 Definicje:

 1. Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Niezależnie od powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne
  w rozumieniu tej definicji (nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi. Taka sytuacja ma miejsce
  w momencie, gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej
  w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.
  W związku z tym należy ją traktować jako osobę bezrobotną.
 2. Osoba bierna zawodowo (osoba nieaktywna) – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna. Osoby będące na urlopie wychowawczym są uznawane za bierne zawodowo, chyba, że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Taka sytuacja ma miejsce w momencie, gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, że jest niezatrudniona nie pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną zawodowo, chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną.

W celu potwierdzenia statusu na rynku pracy osób biernych zawodowo będą zbierane od uczestników projektu oświadczenia zawierające odpowiedzi na pytania czy dana osoba pozostaje bez pracy, a ponadto, czy:
– jest gotowa do podjęcia pracy. W przypadku uzyskania twierdzącej odpowiedzi na oba pytania, dana osoba nie może zostać uznana za bierną zawodowo, gdyż będzie uznana za osobę bezrobotną w rozumieniu BAEL.

 • Opiekunowie dzieci do lat 3 – zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.
 • Żłobek – zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, miejsce opieki nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia (wyjątkowo, w przypadkach wskazanych w ustawie – do 4 lat), która świadczona jest przez wykwalifikowany personel, w pomieszczeniach specjalnie do tego celu przystosowanych.

Karta-dziecka-klauzula-informacyjna-Akademia-Delfinka-po-rekrutacji-2019-07-19-1Pobierz

Dokumenty-rekrutacyjne-Akademia-Delfinka-4Pobierz