Absolwenci z przyszłością

2.4.1 RPO „Absolwenci z przyszłością”,  Projekt RPWM.02.04.01-28-0069/19

, okres realizacji: 2019-09-01 – 2020 -08 – 31, wartość projektu: 420 365,90.Celem projektu jest podniesienie kompetencji, kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności praktycznych zawodowych niezbędnych do wejścia na rynek pracy u 64 uczniów (46M/18K) ZSP nr 1 w Bartoszycach poprzez współpracę z pracodawcami, kursy oraz staże zawodowe od 01.09.2019 do 31.08.2020 roku. Projekt ma na celu realizację programu współpracy ZSP nr 1 z otoczeniem społeczno – gospodarczym poprzez podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów. Projekt przewiduje wsparcie  w zakresie 1 typu (model I) oraz 4 typu dla kierunków hotelarz, informatyk, mechanik i mechatronik. W ramach kursów uczniowie nabędą kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość. Kursy będą wspierać rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia (4 typ – umiejętności kluczowe). Powyższe dane oraz przeprowadzona diagnoza wskazują, iż problemem kluczowym są niewystarczające umiejętności praktyczne i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wejścia na rynek pracy wśród uczniów i uczennic Technikum ZSP nr 1  w Bartoszycach. W celu wsparcia uczniów projekt zakłada współpracę z pracodawcami/przedsiębiorcami, dodatkowe kursy dla uczniów oraz staże. Wnioskodawca oświadcza, że ZSP nr 1 prowadząca kształcenie zawodowe zawarła porozumienie z pracodawcą/przedsiębiorcą, których zakres prowadzonej działalności jest zgodny z profilami kształcenia wspieranymi w ramach projektu wraz z deklaracją, że pracodawca/przedsiębiorca uczestniczył w konstruowaniu założeń projektu.