Diagnoza przyczyn specyficznych trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulii) z wydaniem opinii

Zapraszamy uczniów, którzy ogólnie dobrze radzą sobie z nauką, mają jednak duże problemy z matematyką i przedmiotami pokrewnymi.

Badanie przebiega podobnie jak diagnoza dysleksji. Jeśli stwierdzona zostanie dyskalkulia, wydajemy opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia ze specyficznymi trudnościami w matematyce. Nauczyciele matematyki i przedmiotów pokrewnych są zobowiązani do przestrzegania zaleceń zawartych w dokumencie, zawiera on ponadto wskazania do terapii pedagogicznej.

Na pierwsze badanie prosimy o przyniesienie:

  • opinii o uczniu napisanej przez nauczyciela matematyki,
  • przykładowych zeszytów do matematyki,
  • opinii wydanych przez inne poradnie (jeśli dziecko było wcześniej diagnozowane),

Rodzic składa pisemny wniosek o badanie (lub wniosek samego ucznia, jeśli jest pełnoletni).